Norbert Grzybek

Ogólna odporność psychiczna

Definicja:

“Odporność Psychiczna stanowi cechę osobowości, determinującą w znacznym stopniu sposób, w jaki ludzie reagują na wyzwania, stres i presję, niezależnie od okoliczności”.(Clough & Strycharczyk 2012)

Sposób pomiaru odporności psychicznej:

Do pomiaru odporności psychicznej służy kwestionariusz MTQ48. Kwestionariusz odporności psychicznej MTQ48 to czterdziestoośmio elementowy instrument składający się z 4 skal składowych (model 4C), mających za zadanie ocenę różnych, związanych z efektywnością osobistą, elementów. Wspomniane cztery skale składowe to:

  1. Control – kontrola
  2. Commitment – zaangażowanie w znaczeniu podjęcia do zobowiązań
  3. Confidence – pewność siebie
  4. Challenge – wyzwania

Jest to narzędzie psychometryczne i normatywne.

Normatywność pozwala na odniesienie wyników danej osoby do wyników osiąganych w ramach określonej populacji. Dzięki temu jesteśmy w stanie stwierdzić, że np. Odporność Psychiczna danej osoby jest wyższa lub niższa od odporności danej grupy osób. Należy pamiętać, że nie oznacza to automatycznie, że określona osoba jest w czymś “zła” czy “dobra”.

Rozkład normalny:

Poniższy rysunek pokazuje średnie wyniki populacyjne uzyskiwane w badaniu odporności psychicznej za pomocą kwestionariusza MTQ48:


Niskie – osoby wrażliwe psychicznie

Typowe – średnia populacyjna

Wysokie – osoby odporne psychicznie

Indykatywnie zgeneralizowane zachowania osób  wrażliwych i odpornych:

WrażliwiOdporni
Mają trudności z radzeniem sobie w stresującym i wymagającym środowisku Nie maja wiary w siebie Trudno znoszą krytykę Powstrzymują się przed wyrażaniem własnego zdania Często bywają zbyt samokrytyczni Odczuwają dyskomfort kiedy muszą pracować w grupie W nieprzewidzianych sytuacjach często zachowują się nerwowo Trudne sytuacje traktują jako zagrożenie Mnożą problemy tam gdzie ich nie ma Czują się przytłoczenie zmianami w otoczeniu Niechętnie dążą do przodu obawiając się porażkiPotrafią sprostać wysokiemu poziomowi presji Podejmują wymagające zadania z wiarą w sukces Czują się komfortowo pracując w zespołach projektowych Nieustępliwe, stanowcze Finalizują to co zaczęły Radzą sobie z nieprzewidzianymi okolicznościami Pojawiające się problemy i przeszkody traktują jak wyzwania i szanse Panują nad emocjami Dają innym poczucie bezpieczeństwa Wierzą, że kontrolują swoje życie Biorą odpowiedzialność za to, co się dookoła nich dzieje Panują nad emocjami  

Ogólna odporność psychiczna pokazuje w jaki sposób osoba badana potrafi wykorzystywać swój potencjał wynikający z wiedzy, doświadczenia, czerpać ze swoich zasobów w sytuacjach związanych z silna presją i stresem. Jest poniekąd miarą umiejętności wykorzystywania posiadanego potencjału w sytuacjach trudnych.

Jest wypadkową  wyżej wymienionych skal składowych tworzących model 4C

Model 4C

przedruk ze strony https://wojtekgrad.pl